Wspólnota Polska
Stowarzyszenie
wspolnotapolska.org.pl

Programy pomocowe

 

ZASADY I WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE STOWARZYSZENIA „WSPÓLNOTA POLSKA” ZE ŚRODKÓW KANCELARII SENATU RP NA
ROK 2018

 

 

1. Organizacja ubiegająca się o przyznanie dofinansowania powinna przesłać kompletnie wypełniony  wniosek, najlepiej w wersji elektronicznej (format doc.), z podaniem kwot w złotych polskich.

 

2. Wypełniony wniosek należy przesłać do dnia 15 września 2017 roku (dla projektów na rok 2018):

 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: swp@swp.org.pl, (zalecane)
 • faxem: (+48 22) 556 90 43,
 • lub pocztą tradycyjną na adres:

 

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska”

Krakowskie Przedmieście 64

00-322 Warszawa.

 

3. Wnioskowane dofinansowanie powinno dotyczyć projektów niedochodowych, które odbywać się będą w roku dotacji i będą mogły być rozliczone do końca roku.

 

4. Na każdy projekt powinien być wypełniony osobny wniosek.

 

5.  W przypadku organizacji, które składają wniosek po raz pierwszy, należy dołączyć:

  - sprawozdanie z działalności z ostatnich dwóch lat,

  - wyciąg z rejestru stowarzyszeń - jeżeli organizacja jest zarejestrowana,

  - statut.

 

6. Organizacja nie powinna równocześnie składać tego samego wniosku do innego stowarzyszenia lub fundacji ubiegającej się o datację ze środków Kancelarii Senatu RP.

 

7. Nierozliczenie w terminie dotacji z bieżącego roku uniemożliwi przyznanie dotacji na rok następny.

 

 

 

Wnioski do pobrania:

WniosekSWP2018.doc

WniosekSWP2018czasopismo.doc

Wniosek_inwestycyjny_2018.doc

Wniosek_wydawniczy_2018.doc

 

 

 

WYKAZ PROJEKTÓW STOWARZYSZENIA WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW KANCELARII SENATU RP W 2016 R.  

W 2016 r. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” realizuje 23 projekty zlecone przez Kancelarię Senatu RP w ramach sprawowania opieki Senatu nad Polonią i Polakami za granicą.

 • 196/2016, Brazylia, Argentyna, Austria, Niemcy, Hiszpania, Holandia, Czarnogóra, Australia, USA, Kanada, Lato z Polską - kolonie integracyjno-edukacyjne w Polsce dla dzieci i młodzieży z Zachodu
 • 79/2016,  Argentyna, Brazylia, A to Polska właśnie
 • 195/2016, Bułgaria, Czechy, Mołdawia, Węgry, Azerbejdżan, Turkmenistan, Uzbekistan, Lato z Polską - kolonie integracyjno-edukacyjne w Polsce dla dzieci i młodzieży ze Wschodu
 • 28/2016, Czechy, Chorwacja, Łotwa, Słowacja, Węgry, Dania, Austria, Francja, Niemcy, Szwecja, Włochy, W. Brytania, USA, Rosja, Argentyna, Świat opisany po polsku - wsparcie mediów polonijnych na świecie
 • 85/2016, Litwa, Białoruś, Ukraina, Czechy, Łotwa, Słowacja, Węgry, Mołdawia, Niemcy, Austria, Francja, Dania, Islandia, Hiszpania, Szwajcaria, USA, Australia, Bułgaria, Chorwacja, Serbia, Rosja, Gruzja, Armenia, Kazachstan, Brazylia, Izrael, Aktywność kulturalna Polonii i Polaków oraz promocja Polski poza granicami
 • 180/2016, Kazachstan, Przygotowanie do repatriacji
 • 118/2016, cały świat, Polonia na strat! - Polonia i Polacy aktywni sportowo
 • 42/2016, Ukraina, Rosja, Litwa, Cały świat - inwestycje w infrastrukturę Domów Polskich i instytucji polonijnych
 • 44/2016, Litwa, Białoruś, Ukraina, Czechy Łotwa, Węgry, Mołdawia, Rosja, Gruzja, Armenia, Kazachstan, Uzbekistan, Kirgistan, Azerbejdżan,      Wspieranie działalności statutowej struktur polonijnych
 • 19/2016, Gruzja, Armenia, Brazylia, Edukacja polonijna - szkoła w działaniu
 • 203/2016, Litwa, Białoruś, Ukraina, Czechy, Poznaj swój kraj. Granty dla Polonii
 • 142/2016, cały świat, Polacy razem
 • 154/2016, Litwa, Białoruś, Ukraina, USA, Zakotwiczeni w wartościach w perspektywie warsztatów coachingu liderskiego i kongresu nauczycieli polonijnych
 • 14/2016, USA, Kanada, Australia, Wsparcie oświaty polonijnej w USA, Kanadzie i Australii
 • 47/2016, Wielka Brytania, Niemcy, Austria, Francja, Szwecja, Belgia, Dania, Hiszpania, Bułgaria, Estonia, Finlandia, Brazylia, Argentyna, Wspieranie działalności statutowej organizacji polonijnych oraz struktur o charakterze regionalnym i globalnym
 • 5/2016, Wielka Brytania, Wsparcie działalności polskich szkół uzupełniających w Wielkiej Brytanii
 • 7/2016, Niemcy, Wsparcie edukacji polonijnej w Niemczech
 • 86/2016, Litwa, Ukraina, Czechy, Austria, Wielka Brytania, Rosja, Kazachstan, USA, Australia, Kultura i promocja Polski poza granicami kraju
 • 174/2016, Ukraina, Litwa, Białoruś, Kazachstan i inne, Wzmacnianie potencjału młodzieży polskiego pochodzenia studiującej w Polsce
 • 34/2016, Litwa, Litwa - inwestycje w infrastrukturę placówek edukacyjnych
 • 39/2016, Wielka Brytania, Łotwa, Cały świat - inwestycje w infrastrukturę placówek edukacyjnych
 • 127/2016,  cały świat, Kontakty i więzi z Polską - kultura jako fundament tożsamości
 • 161/2016,  Polska, I Forum Polonii Amerykańskiej w Polsce – realizacja przez Województwo Podkarpackie i Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” 

 

WYKAZ PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW MEN W 2016 R.

W 2016 r. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” realizuje 3 projekty zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach zadania publicznego ”Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą.”.

 

 • MEN/2016/DSWM/487, cały świat, Staże językowo-przedmiotowo-metodyczne i wizyty studyjne
 • MEN/2016/DSWM/488, cały świat, Organizacja szkoleń doskonalących umiejętności przedmiotowe, metodyczne, psychologiczne oraz z zakresu zarządzania szkołą
 • MEN/2016/DSWM/492, cały świat, Organizowanie w Polsce obozów edukacyjnych dla młodzieżowych animatorów środowisk polskich za granicą

 

WYKAZ JEDNOROCZNYCH PROJEKTÓW STOWARZYSZENIA WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW MSZ W 2015:

 

W 2015 r. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” realizuje 29 projektów zleconych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.”.

 • 63/2015, Niemcy, Z językiem polskim za pan brat          
 • 416/2015, USA, Wsparcie dla szkół nauczających języka polskiego, w języku polskim i o Polsce w USA
 • 430/2015, Rosja, Wsparcie mediów polonijnych w Rosji              
 • 420/2015, Łotwa, Polski głos nad Dźwiną           
 • 418/2015, cały świat, Świat Polonii
 • 426/2015, Niemcy, Wielka Brytania, Szwecja, Irlandia, Francja, Belgia, Ukraina, Rosja, Litwa, Przyszłość mediów polonijnych w Europie 
 • 424/2015,  Czechy, Słowacja, Chorwacja, Dania, Szwecja, Niemcy, Węgry,  Świat opisany po polsku - wsparcie prasy polonijnej w Europie i USA        
 • 61/2015, Ukraina, Inwestycje w infrastrukturę Domów Polskich i instytucji polonijnych
 • 68/2015, Litwa, Wielka Brytania, Inwestycje w infrastrukturę placówek oświatowych
 • 59/2015, Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Węgry, Wspieranie działalności statutowej struktur polonijnych w Bułgarii, Czechach, Estonii, na Litwie, Łotwie,  na Węgrzech
 • 57/2015, Ukraina, Mołdawia, Białoruś, Rosja, Kraje Kaukazu i Azji Śr.-Wsch., Wspieranie działalności statutowej struktur polonijnych na Ukrainie, w Mołdawii, na Białorusi, w Rosji, Armenii, Gruzji, Kazachstanie, Kirgistanie, Uzbekistanie,   
 • 66/2015, Wielka Brytania, Argentyna, Szwecja, Niemcy, Kanada, Austria, Dania, Finlandia, Wspieranie działalności statutowej struktur polonijnych w Europie Środkowej i Zachodniej, Skandynawii oraz Ameryce Północnej i Południowej    
 • 423/2015, Litwa, Wielka Brytania, Irlandia, USA, Ukraina, Polonijny Instytut Gospodarczy
 • 64/2015, Gruzja, Polski Kaukaz
 • 67/2015, Niemcy, Austria, Francja, Hiszpania, Irlandia, Wielka Brytania, Dania, USA, Z Polską przez świat           
 • 65/2015, Białoruś, Cudze znamy, swoje chwalimy - upowszechnienie dorobku kultury polskiej oraz wzmacnianie tożsamości narodowej Polaków na Białorusi   
 • 71/2015, Ukraina, Pamiętać.  Promować.  Dziedziczyć. Kształtowanie tożsamości kulturowej Polaków na Ukrainie              
 • 58/2015, Litwa,  Szlakiem polskiej kultury, tradycji i obyczajów na Litwie            
 • 62/2015, Rosja,  Od Smoleńska po Kamczatkę - w kręgu kultury polskiej w Rosji             
 • 60/2015, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Słowacja, Węgry,  Środek Europy - centrum polonijnych działań kulturalnych              
 • 56/2015, Białoruś, Grodzieński Ośrodek Dydaktyczny   
 • 414/2015, cały świat, Kultura jako łącznik tradycji ze współczesnością, historii z przyszłością, Polonii z Polską 
 • 70/2015, cały świat, Dzień dobry, Polsko             
 • 428/2015, cały świat, Polacy razem - aktywnie, na sportowo!  
 • 69/2015, cały świat, Inwestycja w kapitał ludzki - pomoc stypendialna dla młodzieży polskiego pochodzenia realizującej naukę w Polsce      

 

WYKAZ PROJEKTÓW MODUŁOWYCH (DWULETNICH) STOWARZYSZENIA WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW MSZ W 2015:

 

 • 343/M2015, Wielka Brytania, Wsparcie dla szkół nauczających języka polskiego, w języku polskim i o Polsce  
 • 308/M/2015, Ukraina, Inwestycje w infrastrukturę szkolną
 • 206/M/2015, Litwa, Inwestycje w infrastrukturę szkolną
 • 351/M/2015, Czechy, Inwestycje w infrastrukturę szkolną i przedszkolną

 

 

W 2015 r. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” realizuje 4 projekty zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach zadania publicznego ” Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowania kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2015 r.”.

 

 

WYKAZ PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW MEN W 2015 R.:  

 

 • KP/2015/97, cały świat, Wsparcie metodyczne nauczycieli polonijnych  
 • KP/2015/64, Litwa, Białoruś, Ukraina, Czechy, Rumunia, Rosja, Kaukaz, Azja Centralna, Lato z Polską
 • KP/2015/65, USA, Kanada, Australia, Brazylia, Argentyna, Bułgaria, Mołdawia, W. Brytania, Niemcy, Hiszpania, Czarnogóra, Lato z Polską
 • KP/2015/36, cały świat, Akademia Liderów Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"
logo_msz2
Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
FACEBOOK